Đất tái định cư là gì?

đất tái định cư
Rate this post
  1. Tái định cư là gì ?

Tái định cư là một chính sách nhằm đảm bảo sự ổn định trong cuộc sống và bồi thường công bằng cho những người mất mát tài sản liên quan đến đất đai. Bồi thường có thể bao gồm nhiều hình thức như nhà ở sẵn có, dự án nhà tái định cư, hoặc chung cư. Nôm na, tái định cư là quá trình chuyển cư dân và cộng đồng từ nơi cư trú hiện tại đến nơi mới, thường xuất phát từ nhu cầu sử dụng đất đai hoặc tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ và tổ chức phi chính phủ thường thực hiện tái định cư với các chính sách hỗ trợ đa dạng để giúp cộng đồng và người dân phục hồi cuộc sống của họ, đồng thời cần thiết lập quy định để bảo vệ quyền lợi của cả người dân và môi trường.

2. Đất tái định cư là gì ?

đất tái định cư

Theo Điều 3 Nghị định 84/2013/NĐ-CP, nhà ở tái định cư được mô tả như một loại nhà ở được đầu tư xây dựng hoặc mua nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định. Điều này được rõ ràng hóa ở Khoản 4 Điều 3, trong đó quy định về hộ gia đình và cá nhân liên quan đến quá trình tái định cư. Nếu là hộ gia đình và cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2, họ có quyền mua hoặc thuê nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai và theo quy định Nghị định 84/2013/NĐ-CP. Do đó, đất tái định cư có thể được hiểu là loại đất mà nhà nước sử dụng để đáp ứng nhu cầu tái định cư của hộ gia đình và cá nhân.

Quá trình đền bù hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất có nhiều phương thức đa dạng, bao gồm chi trả bằng tiền, cung cấp nhà tái định cư hoặc đất tái định cư để tự xây dựng. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để quyết định cách bố trí chỗ ở mới hoặc chi trả các chi phí cho người bị thu hồi đất để tìm nơi cư trú mới. Đối với thu hồi đất của nhà nước, ưu tiên thường được đặt vào việc cung cấp đất tái định cư và nhà tái định cư tại chỗ, đặc biệt là nếu khu vực thu hồi đất có đủ diện tích để đảm bảo.

Đất tái định cư là loại đất mà Nhà nước cung cấp để bồi thường cho người dân khi đất của họ bị thu hồi. Mục đích chính của việc cung cấp đất tái định cư là để giúp người dân có nơi cư trú mới và ổn định cuộc sống. Pháp lý xác định đất tái định cư là đất thổ cư, và quyền sở hữu đầy đủ được chuyển giao theo quy định của pháp luật. Bộ Luật Đất đai năm 2013 là nơi đầu tiên quy định về đất tái định cư, và do đất này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người được thừa hưởng cũng được hưởng các quyền sử dụng đất hợp pháp như các loại đất khác.

Tái định cư ở đây có nghĩa là sự thực hiện phương án bố trí chỗ ở, bao gồm tái định cư tại chỗ hoặc tại địa điểm khác được bồi thường bằng đất. Hỗ trợ tái định cư áp dụng cho trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và phải di chuyển chỗ ở. Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014/NĐ-CP, khi Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư được thực hiện như sau: Nếu giá trị bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền bồi thường về đất. Trong trường hợp họ tự lo chỗ ở, họ cũng sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Mức hỗ trợ được xác định bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên quy mô diện tích đất thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình, và điều kiện cụ thể tại địa phương để đảm bảo sự phù hợp.

3. Việc bồi thường đất tái định cư được quy định như thế nào ?

Khi Nhà nước thu hồi đất ở và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, thì quá trình bồi thường về đất sẽ được thực hiện như sau:

  • Trong trường hợp mất hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại không đủ để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hộ gia đình, cá nhân sẽ không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi. Trong tình huống này, họ sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
  • Khi đất ở bị thu hồi toàn bộ hoặc diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng hộ gia đình, cá nhân vẫn sở hữu đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi, họ sẽ được bồi thường bằng tiền. Nếu địa phương có quỹ đất ở đủ, khả năng bồi thường bằng đất ở cũng được xem xét.
  • Trong trường hợp có nhiều thế hệ hoặc cặp vợ chồng cùng sống trong một hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc nếu có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương để quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.
  • Các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư, sẽ được Nhà nước bồi thường bằng tiền.
  • Trong trường hợp hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến nhà ở và phải di chuyển chỗ ở, nhưng không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở, và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, Nhà nước có thể lựa chọn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở với việc thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và giá đất ở sẽ được tính dựa trên tiền sử dụng đất, theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Khi thửa đất bị thu hồi và diện tích đất nông nghiệp không được coi là đất ở, hộ gia đình hoặc cá nhân sở hữu có thể chuyển đổi mục đích sử dụng của phần đất thu hồi sang đất ở trong giới hạn được quy định tại địa phương. Điều kiện để thực hiện chuyển đổi này bao gồm nhu cầu của hộ gia đình hoặc cá nhân, cùng việc đảm bảo rằng chuyển đổi đáp ứng các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình chuyển đổi, hộ gia đình hoặc cá nhân cần thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, và thuê mặt nước.
  • Đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất và chúng đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai, thì quy trình bồi thường sẽ được thực hiện theo các quy định sau đây:

– Nếu có sự thu hồi một phần diện tích đất trong dự án và phần còn lại đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện, thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền đối với phần diện tích đất đã bị thu hồi.

– Trong trường hợp toàn bộ diện tích đất hoặc một phần diện tích đất của dự án bị thu hồi, và phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án, quy trình bồi thường có thể thực hiện bằng cách cung cấp đất để triển khai dự án hoặc thanh toán bằng tiền.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *