Quy hoạch xây dựng là gì ? Bao gồm những loại nào ?

quy hoạch xây dựng
Rate this post

quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là gì ?

Quy hoạch xây dựng là quá trình tổ chức không gian đô thị, nông thôn và các khu vực đặc biệt, bao gồm việc đặt ra hệ thống các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo ra môi trường sống phù hợp cho cư dân ở các vùng khác nhau, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. Mục tiêu của quy hoạch là đáp ứng đồng thời các yếu tố phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác quy hoạch xây dựng thường được thể hiện qua các sản phẩm như sơ đồ, bản vẽ, mô hình và bài thuyết minh.

Vai trò của quy hoạch xây dựng đặt ở vị thế cực kỳ quan trọng, thông qua việc tổ chức và sắp xếp không gian lãnh thổ. Quy hoạch xây dựng không chỉ là cơ sở để hiệu quả hóa việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển toàn diện, tích cực của khu vực. Đối với quy hoạch xây dựng, sự linh hoạt trong việc tận dụng đất đai, nguồn nhân lực, và các điều kiện kinh tế – xã hội là quan trọng để đạt được tối đa hiệu suất phát triển. Ngoài ra, quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và là nền tảng của phát triển bền vững.

Quy hoạch xây dựng gồm những loại hình nào ?

  1. Quy hoạch xây dựng vùng

Trên nền pháp luật hiện hành, việc xác định và trình bày chi tiết về quy hoạch xây dựng vùng là vô cùng quan trọng để tất cả chúng ta có thể nắm rõ về các định nghĩa và ý nghĩa liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng. Qua quy định của Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy hoạch xây dựng vùng được mô tả như việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và cả hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của tỉnh, huyện, liên tỉnh, liên huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo từng giai đoạn.

Nhận thức đúng về tầm quan trọng của quy hoạch xây dựng vùng đã dẫn đến việc đưa quy định về lĩnh vực này vào pháp luật nước ta. Điều này được thực hiện lần đầu tiên trong Luật Xây dựng năm 2003, khi “quy hoạch xây dựng vùng” được chính thức luật hóa với định nghĩa khái niệm: “Quy hoạch xây dựng vùng là việc tổ chức hệ thống điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một tỉnh hoặc liên tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.”

Đồng thời, nhằm mục đích bổ sung và làm rõ hơn về quy định của quy hoạch xây dựng vùng, Luật Xây dựng năm 2014 đã điều chỉnh bằng cách loại bỏ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Thay vào đó, cụm từ “Quy hoạch xây dựng vùng” đã được thay thế bằng “Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện”. Các sửa đổi này đã làm thay đổi bản chất của “quy hoạch xây dựng vùng” từ tập trung chủ yếu ở vùng tỉnh sang chỉ tập trung ở vùng liên huyện, vùng huyện.

Do đó, theo quy định của Luật Quy hoạch, việc xác định phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện đã và đang trở thành một phần quan trọng của quy hoạch tỉnh. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP đã cung cấp chi tiết hơn về nội dung này. Hiện nay, hướng dẫn chủ yếu cho quy hoạch xây dựng vùng là Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nơi quy định chi tiết một số khía cạnh liên quan đến quy hoạch xây dựng.

2. Quy hoạch đô thị

Việc tổ chức không gian, kiến thức, và cảnh quan đô thị, cùng với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp cho cư dân là quy hoạch đô thị. Đồ án quy hoạch đô thị là công cụ thể hiện cho quá trình này.

Quy hoạch đô thị, như một quy trình kỹ thuật và chính trị, đặt trọng tâm vào việc phát triển và thiết kế đất và môi trường xây dựng. Các yếu tố như không khí, nước, và cơ sở hạ tầng đi qua, vào và ra khỏi khu vực đô thị, bao gồm giao thông vận tải, thông tin liên lạc, mạng lưới phân phối và khả năng tiếp cận đều được xem xét và đánh giá trong quá trình này.

Theo quá trình phát triển, quy hoạch đô thị đã tập trung vào các trọng điểm quan trọng của xã hội và môi trường, đặt trọng tâm vào việc sử dụng quy hoạch như một công cụ để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng, đồng thời duy trì các tiêu chí bền vững. Phát triển bền vững đã trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của mọi nỗ lực lập kế hoạch vào cuối thế kỷ 20, khi nhận thức về những tác động tiêu cực về kinh tế và môi trường từ các mô hình quy hoạch trước đó đã trở nên rõ ràng.

3. Quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. Nó bao gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quy hoạch đóng vai trò quan trọng làm tăng cường chất lượng sống của con người, là công cụ hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo xã hội, doanh nhân và cộng đồng dân cư.

4. Quy hoạch xây dựng nông thôn

Dựa trên Khoản 33 Điều 3 của Luật Xây dựng 2014, quy hoạch xây dựng nông thôn được định nghĩa như sau: là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, và hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thân.

Những nguyên tắc cần tuân thủ cho việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn:

  • Việc lập quy hoạch chung xây dựng cho các xã là quan trọng để chuyển đổi thông tin từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và vùng huyện thành thông tin cụ thể, làm cơ sở cho xác định dự án đầu tư và việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
  • Những khu vực dân cư nông thôn, như đã định rõ trong quy hoạch chung đô thị, sẽ thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn theo các quy định được quy định trong Nghị định này.
  • Khi đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thân, cần thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm chi tiết hóa quy hoạch chung và tạo cơ sở để đạt được giấy phép xây dựng.
  • Để lập quy hoạch xây dựng nông thôn, cần tuân thủ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở cấp xã và huyện, theo quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *