Nguyên tắc tách thửa, hợp thửa đất trong Luật đất đai 2024

tách thửa hợp thửa
Rate this post

8 nguyên tắc tách thửa hợp thửa đất

tách thửa hợp thửa

Đầu tiên, thửa đất đã được cấp một trong những loại giấy chứng nhận sau đây: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Thứ hai, thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

Một điểm quan trọng thứ ba là đất không gặp tranh chấp, không bị đặt dấu biên để đảm bảo thi hành án, và không phải đối mặt với các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.

Thứ tư, nếu đất đang trong tình trạng tranh chấp nhưng đã xác định được diện tích và ranh giới của phần tranh chấp, phần diện tích và ranh giới không liên quan đến tranh chấp có thể được phân chia và kết hợp với thửa đất.

Thứ năm, trong quá trình tách hoặc hợp thửa đất, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng có lối đi, kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, và đáp ứng các yêu cầu về cấp nước, thoát nước và các tiện ích cần thiết khác một cách hợp lý. Nếu người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để tạo lối đi, không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất của phần đất đó khi thực hiện tách hoặc hợp thửa đất.

Thứ sáu, sau khi thực hiện tách thửa đất, quan trọng là đảm bảo diện tích tối thiểu cho loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp thửa đất tách ra có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho phép, cần hợp thửa với thửa đất liền kề ngay lập tức.

Thứ bảy, khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần của thửa đất, quy trình tách thửa phải đảm bảo rằng diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không ít hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển đổi. Đối với thửa đất kết hợp giữa đất ở và đất khác, việc tách thửa không bắt buộc trừ khi có yêu cầu cụ thể từ người sử dụng đất.

Thứ tám, khi phân chia quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án và việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, và kích thước tách thửa theo quy định, thì quy trình tách thửa sẽ không được thực hiện.

Ngoài ra khi hợp thửa đất còn cần đảm bảo các điều kiện sau:

Một, quá trình hợp nhất các thửa đất cần đảm bảo rằng chúng có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng, và hình thức trả tiền thuê đất, trừ khi hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có sự kết hợp giữa đất ở và đất khác trong cùng thửa đất, và trong trường hợp hợp nhất thửa đất có sự kết hợp giữa đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất có đất ở.

Hai, khi hợp nhất các thửa đất có các mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, và hình thức trả tiền thuê đất khác nhau, cần thực hiện đồng thời các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng, và chuyển đổi hình thức trả tiền thuê đất để đồng nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng, và một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *